Aleksander Naumow

Bibliografia

 

1971

 • Jubileusz Profesora Tadeusza Stanisława Grabowskiego, „Ruch Literacki” XII, 3, s. 202.

1972

 • Prawosławna literatura języka cerkiewnosłowiańskiego a komparatystyka literacka, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XV, 2, s. 424-425.

1973

 • Literatura cerkiewnosłowiańska a komparatystyka literacka, „Slavia” XLII, 2, s. 149-156.
 • Mit biblijny w poezji modernistów bułgarskich, w tomie: Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Prace poświęcone VII. Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w 1973 r. Red. M. Bobrownicka (=Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 27), Wrocław, s. 189-204.
 • Motyw cyrografu Adama a funkcjonowanie tekstu apokryficznego, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XVI, 2, s. 425-427.
 • Na marginesie książki B. Klaicia, „Ruch Literacki” XIV, 4, s. 274-275.
 • (R) Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак, „Литературна мисъл” XVII, 1, s. 140-141.
 • Naumow Aleksander i Leski Kazimierz (tłum.), Ludskanow A., Tłumaczy człowiek i maszyna cyfrowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973, ss. 235.

1974

 • Przekład z języka cerkiewnosłowiańskiego wobec problemów warstwy pośredniczącej i segmentacji tekstu, w tomie: Z teorii i historii przekładu artystycznego. Materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy, red. J. Baluch, Kraków, s. 85-93.
 • Literacka problematyka na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów, „Ruch Literacki” XV, 1, s. 65-69.
 • О cerkiewnosłowiańskim zstąpieniu do otchłani, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XVII, 1, s. 119-121.
 • Najstarsze słowiańskie rozważania o sztuce tłumaczenia, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XVII, 2, s. 416-417.

1975

 • Najstarsze słowiańskie rozważania o sztuce tłumaczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 33, s. 9-17.
 • О dwu aspektach operacji twórczych w literaturze cerkiewnosłowiańskiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XVIII, 1, s. 108-109.
 • (R) Četvrto zasedanie na Meġunarodnata komisija za slovenska onomastika, „Onomastica” XIX, s. 334-337.

1976

 • Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej (=Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 36), Wrocław, ss. 122.
 • Fenomen gestu stwórczego Braci Soluńskich, w tomie: Slavica 1968-1974. Red. J. Baluch, Kraków, s. 20-25.
 • (R) Đorđe Trifunović, Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova, „Zbornik za slavistiku” 11, s. 197-204.

1977

 • О crkvenoslovenskim apokrifima, „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor” XLIII, 1-2, s. 5-13.
 • О odnosu stare srpske pisane i usmene književnosti u Srednjem veku, w tomie: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja, VI, 2, Beograd, s. 85-91.
 • Kilka uwag o metodologii badań starej literatury bułgarskiej (streszczenie), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 53, s. 97-98.
 • О Stojanie Subotinie, „Literatura” VI, 34.
 • Wstęp do: K. Penderecki, Jutrznia. Położenie do grobu. Partytura, Kraków s. II nlb. (i tłumaczenia tekstów).

1978

 • О systemowości literatury cerkiewnosłowiańskiej, w tomie: Z polskich studiów slawistycznych. Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu (1978), seria 5, t. 2: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna, Warszawa, s. 85-93.
 • О системности церковнославянской литературы, w tomie: VIII Međunarodni Slavistički Kongres. Knjiga referata. Sažeci, t. 2: L-Y, Zagreb, s. 623.
 • Miejsce pateryka w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, „Slovo” 28, s. 57-65.
 • Z nowości wydawniczych serbskich mediewistów, „Pamiętnik Słowiański” XXVIII, s. 236-240.
 • (R) Славяне и запад, „Ruch Literacki” XIX, 4-5, s. 380-382.

1979

 • Мисли върxу старославянската и старобългарска теория на превода, „Език и литература” XXXIV, 5, s. 13-19.
 • Biblija kao komponenta savremene mitske pesničke svesti, w tomie: Zbornik na trudovite od V. naučna diskusija - Ohrid 1978, Skopje, s. 127-138.
 • Zenityzm. Historia i program ideowo-artystyczny ruchu (1920-1927), w tomie: Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu. Red. Z. Niedziela, Wrocław, s. 35-56.
 • VIII Međunarodni naučni sastanak u Vukove dane, „Polata Knigopisnaja” 2, s. 84-86.
 • (R) Petyr Dinekow, O bułgarskiej literaturze, folklorze i związkach z Polską, „Przegląd Humanistyczny” XXIII, 1, s. 182-186.

1980

 • По въпросите на най-старата славянска поезия, „Старобългарска литература” 8, s. 37-45.
 • Relacje osobowe jako przejaw specyfiki komunikacji literackiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXII, 1, s. 106-107.
 • Święty Benedykt w piśmiennictwie cerkiewnosłowiańskim, „Znak” XXXII,12 (318), s. 1643-1647.
 • О pošljednim vremenima stare srpske književnosti, w tomie: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja, VIII, 2, Beograd, s. 27-33.
 • Апокрифите в системата на старата славянска литература, „Palaeobulgarica-Старобългаристика” IV, 2, s. 71-74.

1981

 • О miejscu Biblii w kulturze prawosławnej Słowiańszczyzny, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXIII, 1, s. 103.
 • Sveto Pismo i bogoslužbeni tekstovi kao komponenta crvenoslovenskih književnih dela (izdavačka praksa i postulati), w tomie: Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti. Red. D. Bogdanović (=Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Naučni skupovi knj. 10, Odeljenje jezika i književnosti knj. 2), Beograd, s. 43-47.
 • Научна славистична сесия в Гданск, „Старобългарска литература” 10, s. 109-110.
 • (R) Matičin apostol (XIII vek). Priredili R. Kovačević i D. E. Stefanović, Beograd 1979, „Rocznik Slawistyczny” 42,1, s. 89-92.
 • (R) D. Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti, Beograd 1980, „Ricerche Slavistiche” 27-28/ 1980-1981, s. 413-414.
 • (R) „Pamiętnik Literacki” 71/1980 zeszyt 4 (poświęcony M. R. Mayenowej), „Ricerche Slavistiche” 27-28/ 1980-1981, s. 414-417.

1982

 • Najstarsze rękopisy cyrylickie w dzisiejszych bibliotekach polskich, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka”, t. 3: Polskie kontakty z piśmiennictwem cerkiewnosłowiańskim do końca XV wieku, Gdańsk, s. 183-189.
 • Il motivo del sangue in alcuni testi slavo-ecclesiastici, w tomie: Atti della Settimana di Studio – Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica, Roma, 23-28 novembre 1981. Red. F. Vattioni, Roma, vol. 2, s. 763-768.
 • Modelowanie przejścia od starej do nowej literatury, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXIV,1, s. 90-91 (wraz z J. Baluchem i M. Dąbrowską-Partyką).

1983

 • Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosłowiańskich (=Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego 75), Kraków, ss. 141.
 • Teodosije Hilandarac i Sveto Pismo, „Hilandarski zbornik” V, Belgrad, s. 81-89.
 • О kartotece cerkiewnosłowiańskich użyć biblijnych. Cytaty biblijne w staroruskiej części Kodeksu Uspienskiego, „Rocznik Slawistyczny” XLIV, 1, s. 21-29.
 • Глаголъ благовествующиимъ. O średniowiecznym kulcie słowa, w tomie: Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков, София, s. 140-144.
 • Il culto di San Benedetto da Norcia presso gli Slavi ortodossi, w tomie: Atti del 8. Congresso internazionale di studi dell’ Alto Medioevo, Spoleto, 3-6 novembre 1981, Spoleto, s. 213-223.
 • Prevod kao višeslojna konfrontacija: stara srpska reč na poljskom, w tomie: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja, XII, Belgrad, s. 39-44.
 • Указатель начал библейских стихов, выборочно употребляемых в церковно-славянском богослужении, „Polata Knigopisnaja” 7, s. 57-76.
 • (R) A. Tachiaos, The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos, „Rocznik Slawistyczny” XLIV, 1, s. 96-99.

1984

 • Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej, Łódź, ss. 274 i fotografie (wybór, opracowanie i tłumaczenia).
 • Zmiana modelu kultury a kwestia ciągłości rozwojowej (na materiale literatur słowiańskich), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” XXVII, 4 (108), s. 13-38.
 • О sposobach istnienia najdawniejszej poezji ruskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 49: O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej. Księga pamiątkowa sesji naukowej „Dziesięć wieków rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej” (Kraków, 12-14 stycznia 1979 r.). Red. R. Łużny, s. 65-74.
 • О inspiracji pozautorskiej w prawosławnym średniowieczu, w tomie: Zbornik vo čest na Blaže Koneski. Po povod šeesetgodišninata, Skopje, s. 367-373.
 • За функционалната част на библейската картотека, „Palaeobulgarica- Старобългаристика” VIII, 3, s. 74-77.
 • Književnost Srba, Hrvata i Slovenaca u italijanskim slavističkim časopisima međuratnog doba, w tomie: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja, XIII, Belgrad, s. 91-98.
 • За литературно-естетическите възгледи на Григорий Цамблак, w tomie: Tърновската книжовна школа 3: Григорий Цамблак. Живот и творчество. Трети международен симпозиум В. Търново, 12-15 ноември 1980, София, s. 51-56.
 • (R) K. Станчев, Поетика на старобългарска литература, „Старобългарска литература” 15, s. 165-168.

1985

 • Pasterze wiernych Słowian. Święci Cyryl i Metody (wybór, tłumaczenie, opracowanie), Kraków, ss. 154
 • Баницкое евангелие как богослужебный памятник (z L. Venturini-Skomorochową), „Palaeobulgarica- Старобългаристика” IX, 1, s. 73-101.
 • Stari srpski rukopisi u Polјskoj, w tomie: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja, XIV, Beograd, s. 195-202.
 • Miejsce Biblii w kulturze prawosławnej Słowiańszczyzny. Uwagi wstępne, „Slavica Hierosolymitana” 7, s. 119-126.
 • Fragmenty psalmowe Ewangeliarza Ostromira, w tomie: Litterae slavicae Medii Aevi. F. V. Mareš Sexagenario Oblatae. Red. J. Reinhart (=Sagners Slavistische Sammlung 8), München, s. 231-240.
 • Metody jako święty, „Cerkiewny Wiestnik. Miesięcznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” XXXI, 4-12, s. 36-44.
 • Терминология описания книг Священного Писания. Проект для Комиссии по рукописям CIBAL (z A. A. Aleksiejewem i M. Capaldo), „Polata Knigopisnaja” 14-15, s. 4-7.
 • Święty Metody i jego testament, „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski” I, 16 (128) z 21 kwietnia, s. 7.
 • Święty Cyryl-Apostoł Słowian, „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski” I, 20 (132) z 19 maja, s. 11.
 • Święty Klemens z Ochrydu – sługa dobry i wierny, „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski” I, 29 (141) z 21 lipca (Prawosławie 4), s. 7.
 • Piękny jubileusz [o Eugeniuszu Naumowie], „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski” I, 37 (149) z 15 września (Prawosławie 6), s. 12.

1986

 • Болгарский апостол XIII века – рукопись Дечани-Црколез 2. Исследование и микрокарточное воспроизведение рукописи (=Balcanica III, Etudes et documentes 5, z D. Bogdanoviciem i B. Wełczewą), София, ss. 81-146.
 • Нови сведения за кирилски ръкописи в Полша. Берлинската сбирка в Краков, „Palaeobulgarica- Старобългаристика” X, 1, s. 73-75.
 • Славянските ръкописи в Полша и някои терминологични проблеми при описването им, w tomie: Кирило-Методиевски студии 3, София, s. 280-283.
 • Veselije i věnecъ radosti, czyli o niektórych koncepcjach Riccarda Picchia, w tomie: Studia Slavica Mediaevalia et Humanistica Riccardo Picchio dicata. Red. M. Colucci, G. Dell’Agata, H. Goldblatt, Roma, t. II, s. 527-538.
 • Bolesne straty paleoslawistyki jugosłowiańskiej [o D. Bogdanoviciu, B. Grabar i o. J. Tandariciu], „Rocznik Slawistyczny” XLVII, 1, s. 91-92.

1987

 • Il vino liturgico nella letteratura slavo-ecclesiastica, w tomie: Atti della V. Settimana di studi: Sangue e Antopologia – Riti e culto. Red. F. Vattioni, Roma, t. 3, s. 1367-1377.
 • Предварителен списък на славянските кирилически и глаголически ръкописи в Полша до края на XV век, „CIBAL – Информационен бюлетин” 11, s. 30-37; to samo w wersji francuskiej: „CIBAL – Bulletin d’information” 11, s. 29-36.
 • Metody jako święty, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXIX,1-2, s. 95.
 • Berlińskie slavica w Bibliotece Jagiellońskiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXIX, 1-2, s. 101-102 (z W. Twardzikiem).
 • Nowy serbski przekład Nowego Testamentu, „Pamiętnik Słowiański” XXXVI-XXXVII, 1986-87, s. 37-44.
 • Служба као жанр, w tomie: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja, XVI, Beograd, s. 5-18.
 • Двустранно сътрудничество за проучване на славянските ръкописи в Полша, „Българистика” 4, s. 7-9 (z K. Stanczewem).
 • Liturgia bizantyńska we Włoszech, „Tygodnik Podlaski” 3, 5: Prawosławie 26 z 17 maja, s. 5.
 • Malarstwo bizantyńskie na ziemiach polskich, „Tygodnik Podlaski” 3, 8: Prawosławie 29 z 16 sierpnia (z K. Mamajko), s. 7.
 • Klasztory Bułgarii, „Tygodnik Podlaski” 3, 9: Prawosławie 30 z 20 września, s. 4-5.
 • Święci Cerkwi Bułgarskiej, „Tygodnik Podlaski” 3, 9: Prawosławie 30 z 20 września.
 • Bizancjum a Słowianie, „Tygodnik Podlaski” 3, 10: Prawosławie 31 z 18 października, s. 5.

1988

 • Службата на св. Кирил Философ в един кирилски ръкопис от Люблин, w tomie: Studies on the Slavo-byzantine and West-european Middle Ages. In memoriam Ivan Dujčev (=Studia Slavico-byzantina et mediaevalia europensia t. 1), Sofia, s. 293-299.
 • Review of the Church Slavonic Manuscripts, w tomie: The Paul M. Fekula Collection. A Catalogue, New York, s. XXIII-XXV.
 • Развитие на българистичното литературознание и фолклористика в Полша, w tomie: Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 22: Българистика. Състояние и перспективи, София, s. 201-205.
 • Русские фрески как пример византийской живописи на польских землях, „Грани” XLII, 149, s. 240-248.
 • Jubileusz 1000-lecia Chrztu Rusi 988-1988 (odpowiedź na ankietę), „Tygodnik Podlaski” 4, 4 (37), s. 7.

1989

 • Предварителен списък на славянските кирилски ръкописи в Полша, създадени през XVI век, „CIBAL – Информационен бюлетин” 13, s. 112-122; to samo w wersji francuskiej: „CIBAL – Bulletin d’information” 13, s. 110-119 (z Ewą Naumow).
 • Акатистите в чест на Кирил и Методий и въпросът на съвременното черковнославянско творчество, w tomie: Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 21: Кирило-методиевски симпозиум, София, s. 359-363.
 • О przekładaniu starych tekstów cerkiewnych na język polski, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka”, t. 6, s. 195-201.
 • Letteratura bielorussa. Letteratura ucraina, w tomie: Letteratura russa e altre letterature slave (Strumenti di studio. Guide bibliografiche), Torino, s. 108-110.
 • Najnowszy serbski przekład Nowego Testamentu, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXI, 1, styczeń-czerwiec 1987, s. 97.
 • Słowiańska hymnografia w rękopisach cerkiewnych w Polsce, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXI, 1, styczeń-czerwiec 1987, s. 100.
 • Wino liturgiczne w piśmiennictwie cerkiewnosłowiańskim, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXI, 2, lipiec-grudzień 1987, s. 36-37.

1990

 • О ideologicznych funkcjach XVII-wiecznej hagiologii ruskiej, „Ricerche Slavistiche” XXXVII: La percezione del Medioevo nell’ epoca del Barocco. Polonia, Ucraina, Russia. Atti del Congresso tenutosi a Urbino 3-8 luglio 1989. Red. G. Brogi-Bercoff, Roma, s. 323-331.

 

1991

 • Metody jako święty, w tomie: Cyryl i Metody Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Cz. 1: Studia. Red. J. S. Gajek i L. Górka (=Teologia w dialogu 6), Lublin, s. 27-34.
 • Hymnografia i polityka, „Slavia” LX, 2, s. 8-11 (i separatum: Mity narodowe w literaturach słowiańskich).
 • Prepis Danilovog zbornika koji je bio u Lavovu (BUL 198 III), a danas se čuva u Varsavskoj Narodnoj Biblioteci (Akc. 10780), w tomie: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba. Međunarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti (decembar 1987) (=Naučni skupovi SANU, kw. 58, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 17). Beograd, s. 211-216.
 • Над нашими старими рукописами, Церковний календар 1991, Sanok, s. 136-141.
 • Mit Kosowa dzisiaj, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXIII, 2, lipiec-grudzień 1989, s. 319-320.

1992

 • Hymnografia i polityka, w tomie: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. Red. M. Bobrownicka (=Zeszyty Naukowe UJ MLX, Prace Historycznoliterackie LXXXI), Kraków, s. 19-24.
 • streszczenie: Hymnografia i polityka, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXIV, 1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 67-68.
 • Молитва, w tomie: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Red. D. Petkanowa, София, s. 273-274.
 • За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита, „Palaeobulgarica-Старобългаристика” XVI, 2, s. 82-87.
 • O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej, w tomie: Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Red. Z. Niedziela. R. Łużny (=Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 49), Kraków, s. 23-30.
  • streszczenie: O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXIV, 1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 85-86.

 • Białoruska Komisja Biblijna pracuje, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 12 (90), s. 7.
 • (R) R. Picchio, Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.), „Slavia Orientalis” XLI, 4, s. 127-129.

1993

 • Про богословськi погляди перших руських друкарiв, Церковний календар 1993, Sanok, s. 143-147.
 • Union religieuse: le déchirement au sein d’une culture, w tomie: Regions, regionalismes et conscience regionale face à l’integration europeenne. Red. J. Wyrozumski, Kraków, s. 81-89.
 • Unia religijna jako rozdarcie kultury, „Slavia Orientalis” XLII, 2, s. 203-209.
  • przedruk: ts., „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 12 (102)/1993, s. 13-15; ts. w: O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 1985-2010), Białystok 2010, 337-341.
  • Unia religijna jako podział kultury, w tomie: Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci (= Teologia w dialogu 8). Red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 179-188.

 • Св. Кирилл Туровский и Священное Писание. W tomie: Philologia slavica. К 70-летию академика Н. И. Толстого, Red. W. N. Toporow, Москва, s. 114-124.
 • Teologiczny aspekt druku (na materiale najstarszych wydań cerkiewnosłowiańskich), w tomie: Rękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Materiały z sesji Kraków 7-10 XI 1991. Red. J. Rusek, W. Witkowski i A. Naumow, Kraków, s. 79-91.
  • przedruk:„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1993, 2, s. 9-18.

 • Parafrazy cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXV, 1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 114-116.
 • Kultura prawosławna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XIV-XVII w.), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 3, s. 7-12.
 • Нови информации за балканското православје од почетокот на XVII век, “Спектар. Списание за литературна наука” 21-22, s. 5-14.
 • (R) Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, на четырех языках: элленском, славянском, российском и белорусском, с параллельными местами, „Slavia Orientalis” XLII, 3, s. 449-451.
 • Pożegnanie Profesora Dinekowa, „Ruch Literacki” 1993, z.1-2, s. 186-187.

1994

 • Свята Гора Афон в Палинодії Захарії Копистенського (1621), Церковний календар 1994, Sanok, s. 117-120.
 • Cerkiewnosłowiańska hymnografia unitów, w tomie: Unia brzeska – geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Red. R. Łużny, F. Ziejka i A. Kępiński, Kraków, s. 337-344.
 • Rozmyślanie przemyskie w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich, w tomie: Studia Historycznojęzykowe, 1. Red. M. Kucała i Z. Krążyńska (=Prace Instytutu Języka Polskiego 90), Kraków, s. 133-139.
 • przedruk: „Teksty Drugie” 1994, 3, s. 165-174.
 • Търновската традиция в кирилските ръкописи, съхранявани в Полша, w tomie: Търновска книжовна школа 5: Паметници. Поетика. Историография, В. Търново, s. 377-382.
 • O specyfice literatury cerkiewnosłowiańskiej w Rzeczypospolitej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXVI, 1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 96-98.
 • Jubileusz św. Sergiusza z Radoneża, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXVII, 1, styczeń-czerwiec 1993, s. 64-65.
 • Być prawosławnym to ogromny obowiązek [wywiad A. Radziukiewicz], „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 3 (105), s. 6-9.
  • przedruk w: O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 1985-2010), Białystok 2010, s. 63-67

 • (R) S. Senyk, A History of the Church in Ukraine. Vol. 1: To the End of the Thirteenth Century (OchA 243), „Slavia Orientalis” XLIII, 4, s. 545-547.

1995

 • Krakowskie cyrillomethodiana, Кирило-Методиевски студии 10, София, s. 138-144.
 • Czy język jest konfesyjny? Uwagi przy przekładaniu Franciszka Skoryny, „Roczniki Humanistyczne KUL” XLIII, 7, s. 151-163.
 • Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych, „Roczniki Humanistyczne KUL” XLIII, 7, s. 151-163 [+ ros. streszczenie];
 • Средневековая литература и богослужение, „Ricerche Slavistiche” XLII: Cultura letteraria medievale slava fra Bisanzio e Roma: prospettive di ricerca. Atti del Convegno di Castel Ivano, 24-25 settembre 1993, s. 49-59.
 • Ćirilski rukopisi u Poljskoj i Južni Sloveni, w tomie: Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa. Zbornik radova sa 3. Međunarodne hilandarske konferencije održane od 28. do 30 marta 1989. Red. P. Ivić, Београд, s. 323-329.
 • Liste preliminaire des manuscrits slaves cyrilliques en Pologne couvrant la periode du XVIII au XX siècle, CIBAL, Bulletin d’information 15, s. 29-49 [z Ewą Naumow].
 • Сянiк як центр духовного життя православних в першiй половинi XVI столiття, Церковний календар 1995, Sanok, s. 81-83 [z Ewą Naumow].
 • Sanok w I poł. XVI wieku: w centrum życia duchowego, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 4 (118), s. 17 i 29.
 • [Głos z dyskusji panelowej:] Sesja naukowa „Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego. W 15-lecie pontyfikatu Papieża-Słowianina”, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 3-4/1994-1995, s. 83-88.
 • Złączone wiarą i losem, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 3 (117), s. 17-18.
  • przedruk w: O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 1985-2010), Białystok 2010, s. 346-348.

 • Odnowiciel modlitwy Jezusowej, [wprowadzenie do książki:] Święty Paisjusz Wieliczkowski, O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej, przełożył J. Kuffel, Białystok, s. 5-6.
 • Nasze liturgiczne tradycje, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 6 (120), s. 28-29; 7 (121), s. 18-19; 8 (122), s. 27-28; 10 (124), s. 31-32; 11 (125), s. 31-32; 12 (126), s. 31-32.
 • Wspomnienie o moim Ojcu, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 8 (122), s. 42.
 • [tłumaczenie] Przedmowy Iwana Fiodorowa i Grzegorza Chodkiewicza, w: J. Łabyncew, Ł. Szczawinska, W mieście zwanym Zabłudowem, Białystok, s. 61-73.

1996

 • Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich (= Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne. Seria poświęcona starożytno-ściom słowiańskim 1), Kraków, ss. 215.
 • Kultura prawosławna w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej: kwestia odrębności, „Zeszyty Naukowe UJ” MCXCIV, Studia Religiologica 29, s. 1-7.
 • Teologia bożonarodzeniowych pieśni Bohohłasnyka, w tomie: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich. Red. T. Budrewicz, S. Koziara i J. Okoń, Tarnów, s. 463-470.
 • Liturgiczny wizerunek arcybiskupa Jozafata (Kuncewicza) – wzorce biblijne, „Roczniki Humanistyczne KUL” XLIV, 7: Słowianoznawstwo, s. 71-80.
 • Функции на библейските елементи в художествената структура на Йоан Екзарховите слова, w tomie: Преславска книжовна школа. Т. 1: Изследвания и материали. Red. M. Tichowa, P. Dimitrow, София, s. 131-138.
 • Nasze liturgiczne tradycje, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 1 (127), s. 31-32; 2 (128), s. 31-32; 3 (129), s. 31-32.
 • Trudna sztuka przekładania, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 3 (129), s. 15-17.
 • Mołdawia na skrzyżowaniu kultur, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 5 (131), s. 27-29.
 • 350-лiття Великого Требника митрополита Петра Могили, Церковний календар 1996, Sanok, s. 103-108.

1997

 • О wileńskich służebnikach 1691 i 1692 roku, w tomie: Słowianie Wschodni. Duchowość – mentalność - kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Red. A. Raźny, D. Piwowarska, Kraków, s. 31-36.
 • Przedmowy metropolity Cypriana Żochowskiego w wileńskim służebniku z 1692 roku, Acta Polono-Ruthenica II, Olsztyn, s. 81-90.
 • Przemiany w ruskiej kulturze unitów w XVII wieku, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 5-6/1996-1997, s. 141-146.
 • Na opoce wiary. O dwóch utworach hymnograficznych św. Piotra (Mohyły), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 4-5, s. 182-186.
 • Synaksa (sobór) Świętych Białoruskich, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU 4. Red. R. Łużny, A. Zięba, Kraków, s. 141-149.
 • Czuły stróż Cerkwi Bożej, „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 1 (139), s. 3-5.
 • Czy Jagiełło tolerował prawosławie? „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 6 (143[144]), s. 6-9.
 • Kryzys ekumenizmu – i co dalej?, „Życie Duchowe” X, 4, s. 61-66.
 • (R) Il barocco letterario nei paesi slavi [...], Roma 1996, „Slavia Orientalis” XLVI, 3, s. 477-479.

1998

 • О modlitwie spowiednej i pokucie eremickiej, w tomie: Studia slawistyczne. Z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (=Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ nr 17). Red. H. Mieczkowska, J. Kornhauser, Kraków, s. 115-120.
 • Święci łączą czy dzielą? Perspektywa prawosławna, w tomie: Święci a pojednanie Kościołów. Święci łączą czy dzielą? Red. Z. J. Kijas, (Biblioteka Ekumenii i Dialogu 4), Kraków, s. 75-81, 103-104.
 • Cerkiewnosłowiańskie akatysty maryjne z ziem Rzeczypospolitej, w tomie: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej. Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń, Łódź, s. 80-87.
 • Berło innowiercy, w tomie: Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich. Red. T. Dąbek – Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa, s. 15-21.
 • Liturgiczny żywot Pisma Świętego, w: Citazioni e reminiscenze bibliche nella letteratura slava ortodossa. Tavola rotonda. XII Congresso Internazionale degli Slavisti. Cracovia – 31 Agosto 1998, Napoli, s. 7-24.
 • streszczenie w: XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 VIII-2 IX 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze. Oprac. L. Suchanek, L. Macheta, Warszawa, s. 313.
 • Biblijny budulec modlitw św. Cyryla biskupa Turowa, w tomie: Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich. Red. R. Łużny, D. Piwowarska, Kraków, s. 73-78.
 • Sofiologia w Akatyście ku czci Bogurodzicy, „Slavia Orientalis” 47, nr 3, s. 365-370.
 • Służebnik jako księga natchniona, w tomie: Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego (=Slawistyka 9), Gdańsk, s. 375-381.
 • O cлужби светом кнезу Лазару, w tomie: Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. Red. T. A. Agapkina, t. 2, Moskwa, s. 349-353.
 • O dwóch kodeksach z anonimową Modlitwą spowiedną, w tomie: Русь и южные славяне. Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894-1987). Red. W. M. Zagrebin, Sankt-Petersburg. s. 314-321.
 • (R) Die grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. [...] B. 1: Uspenskij spisok, 1-11 März (=MLS 39), Weiher-Freiburg i. Br. 1997, „Slavia Orientalis” 47, nr 1, s. 113-114.
 • (R) G. Giraudo, G. Maniscalco Basile, Lessico giuridico politico ed ecclesiastici della Russia del XVI secolo [...], Roma 1994, „Slavia Orientalis” 47, nr 1, s. 114-115.

1999

 • Święci Cyryl i Metody w polemice wyznaniowej, w tomie: Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Międzynarodowa konferencja naukowa. Red. A. Barciak, Katowice, s. 173-184.
 • Współczesna rekonstrukcja macedońskiego procesu historycznego i literackiego, w tomie: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków, s. 57-69.
 • Nieprawosławni w Trebniku metropolity Piotra Mohyły, w tomie: Unia Brzeska 1596-1996. Sesja gdańska z okazji 400-lecia (Slawistyka nr 8), Gdańsk, s. 14-21.
 • Władysław II Jagiełło wobec prawosławia, w tomie: Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24-26 kwietnia 1997 roku, Lublin, s. 17-24.
 • Prawosławni święci I Rzeczypospolitej, w tomie: Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy. Red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas, Kraków (Biblioteka Ekumenii i Dialogu 9), s. 21-29.
 • Tradycja kijowska w prawosławiu polskim, w tomie: Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia. Red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin, s. 449-471.
 • Król w polsko-litewskim piśmiennictwie prawosławnym pierwszej połowy XVII wieku, [+ ros. streszczenie], Zeszyty Naukowe UJ 1237, Studia Religiologica 32: Kościoły Wschodnie. Red. J. Drabina, s. 125-135.
 • (R) Aksinija Dżurowa, Въведение в славянската кодикология [...], Sofija 1997, „Byzantinische Zeitschrift” 92/1, s. 112-114.

2000

 • Началото на Възраждането като преломен момент в литературната традиция, w tomie: Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. Sofia 1998 [2000], s. 163-166.
 • Piśmiennictwo ruskie w Rzeczypospolitej między Wschodem i Zachodem, w tomie: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. Red. E. Woźniak, Łódź, s. 35-45.
 • Święta Góra Athos, „Peregrinus Cracoviensis” VIII, s. 39-54.
 • Europa benedyktyńska i Europa cyrylometodiańska, w tomie: Studia z historii literatury i kultury Słowian [+Summary, +Zusammmenfassung], (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1850). Red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice, s. 33-41.
 • L’aspetto sofianico della mariologia nei testi liturgici bizantino-slavi, w tomie: Sophia – la Sapienza di Dio. Red. G. Cardillo Azzaro, P. Azzaro, Electa, Milano, s. 37-40.
 • Praskie przemyślenia Franciszka Skoryny o słowie i piśmie, w: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś. Red. H. Wróbel, [J. Hornik], Kraków, s. 191-194.
 • Rozważania o. Zachariasza Kopysteńskiego o języku i narodzie słowiańskim, w tomie: Súkrovište slovesьnoje. Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny. Red. W. Stępniak-Minczewa, W. Boryś, Kraków, s. 117-121.
 • Piśmiennictwo czyli w kręgu kultury Logosu/Literature or the culture of the written word Logos – wraz z A. Radziukiewicz, w tomie: Prawosławie w Polsce/ Orthodox Christianity in Poland. Red. A. Radziukiewicz, Białystok, s. 237-250.
 • Современное православное монашество в Польше, ”Новая Польша. Общественно-политический и литературный ежемесячник” 12(15), декабрь 2000, с. 44-46.
 • Poljsko-litvansko pravoslavlje i Sveta Gora – Atos [wraz z D. Gil], w: Osam vekova Hilandara. Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura (Naučni skupovi SANU, knj. XCV, Odelj. istorijskih nauka, knj. 27), Beograd, s. 101-108 [i ros. streszczenie].
 • The Church of Poland. Historical Overview, w tomie: The Splendour of Orthodoxy. 2000 Years History – Monuments – Art. Vol. II: Patriarchetes and Autocephalous Churches, Ekdotike Athenon, [Ateny], s. 482-485; ts. po grecku w: O Thēsauros tēs Orthodoxias. 2000 chronia: Istoria – Mnēmeia – Technē.

 

 

 

2001

 • Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku, w tomie: Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek., Kraków 2001, Wydawnictwo UJ, s. 199-206.
 • Inwektywy w ruskich utworach polemicznych z początku XVII wieku. Nad Palinodią Zachariasza Kopysteńskiego, w tomie: Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literacie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Materiały z Konferencji Naukowej, Łódź, 28-29 marca 2000 r., Red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew. Łódź 2001, s. 103-112.
 • Język – deklaracja przynależności czy narzędzie? Z dylematów I Rzeczypospolitej, w: Collectanea Polono-Bulgarica, t. 1, red. M. Walczak-Mikołajczak, UAM, Gniezno s. 19-32.
 • Nauka tolerancji, „Tygodnik Powszechny” 8 z 25 lutego 2001, s. 10; przedruk: „Orthodoxia - Przegląd Prawosławny” 2001:3 (189), s. 38-39 [i „Życie” w maju].
 • Refleksja czytelnika, posłowie do: Z. J. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków 2001, s. 225-227.

2002

 • Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej (= Biblioteka Tradycji Literackich Nr XVIII) Collegium Columbinum, Kraków 2002, ss. 220 + Appendix ss.180.
 • Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, Scriptum, Kraków 2002, ss. 517 (przy współpracy A. Kaszleja, E. Naumow i J. Stradomskiego).
 • National Consciousness – Religious Identity – Civic Loyality (From the Dilemmas of the Polish-Lithuanian Commonwealth), w tomie: Idea narodowa jako problem badawczy. Red. J. Sujecka, SOW, Warszawa 2002, s. 65-74.
 • Чинъ на исходъ души от св. Петър (Могила), „Кирило-Методиевски Студии” 14/2002: Език и история на бьлгарските средновековни текстове. Сборник в чест на Е. Дограмаджиева, s. 227-230.
 • Dinekow, Georgijew i Kujew a stara literatura bułgarska, w: Bułgarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym, red. J. Rusek, W. Stępniak-Minczewa, Kraków 2002, s. 25-29.
 • Poljski akatist u čast svetih Ćirila i Metodija, w: Slovensko srednjovekovno nasleđe, Red. Z. Vitić, T. Jovanović, I. Špadijer, Čigoja Štampa, Beograd 2002, s. 385-389.
 • Aniołowie w prawosławiu, w tomie: Księga o aniołach, Praca zbiorowa pod red. H. Oleschko, WAM, Kraków 2002, s. 264-270
 • Библия. IV. Переводы. На славянские языки. Польский, Православная энциклопедия, т. V, Москва 2002, с. 152-153

2003

 • O bezradności anioła z nieba, w: Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia, red. L. Górka, S. Pawłowski, KUL, Lublin 2003, p. 19-53.
 • Liturgiczne wspomnienia soborów a kwestia powszechności Kościoła, w: Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej (z A. Dejnowicz), red. A.W. Mikołajczak, M. Walczak-Mikolajczakowa, Gniezno 2003, s. 47-61.
 • Библейская поэзия и литургическая поэзия, w: La poesia liturgica slava antica. XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003). Blocco tematico 14. Relazioni, Roma-Sofia 2003, p. 23-29.
 • Wiedząc, że wszelkie nauki przemijają... Franciszek Skoryna o edukacji, w: Języki i tradycje Słowian, pod. red. E. Tokarza (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2095), Katowice 2003, p. 353-359.
 • Moлитва, w: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Второ преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2003, с. 3003-304.
 • Distretti del sapere nell’Europa dell’Est, Università Ca’ Foscari – Unindustria Venezia, (z G. Giraudo), 2003, pp. 81.

2004

 • Idea-immagine-testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica. A cura di Krassimir Stantchev, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2004, pp. 224; ISBN: 88-7694-807-4;
 • Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Wydanie drugie zmienione. Opracowali A. Naumow oraz A. Kaszlej przy współpracy E. Naumow i J. Stradomskiego, Kraków, Scriptum, 2004, ss. 572; ISBN: 83-919814-4-4;
 • Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej. Wybór i opracowanie A. Dejnowicz. Pod redakcją A. Naumowa i M. Walczak-Mikołajczakowej. Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 1, Gniezno 2004; ISBN 83-918778-7-6;
 • Kult svetog Benedikta Nursijskog kod pravoslavnih Slovena, Црквене студије/Church Studies, Niš 2004, vol. 1, s. 95-104.
 • Teologiczna antropologia społeczna: perspektywa prawosławna, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Materiały VII Kongresu Teologów Polskich, T. I: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji, Lublin, Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, 2004, s. 291-294.
 • Wprowadzenie do: M. Gogol, Rozważania o boskiej liturgii. Tłum. W.M. Korzyn, Kraków, PAT, 2004, Biblioteka Ekumenii i Dialogu, t.21, s. 5-7.

2005

 • За служебните минеи в краковските библиотеки, w: Acta Palaeoslavica vol. 2, in honorem professoris Angelinae Minčeva, (z K. Stanczewem), Sofia, Heron Press, 2005, s. 47-53.
 • Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете. В: - Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина (= Старобългарска литература, кн. 33-34, ze S. Byrlijewą), Ŕкадемично издателство "Марин Дринов", София, 2005, с. 126-144.
 • Echa IV krucjaty w dawnej literaturze ruskiej, w: IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje. Praca zbiorowa pod redakcją Z.J. Kijasa OFMConv i M. Salamona, (z J. Stradomskim), Kraków, WAM, 2005, s. 238-251.
 • Gli ecchi della IV crociata presso gli slavi ortodossi, „Studi Ecumenici” XXIII, 2 (aprile-giugno 2005), p. 241-249.
 • Il calendario nella vita ecclesiastica e quotidiana della Slavia Ortodossa, „Slavia. Rivista trimestrale di cultura” XIV/1, gennaio-marzo 2005, p. 10-19.
 • Definizione delle aree culturali slave medievali tra mondo bizantino e mondo romano-germanico, In: Lo spazio letterario del Medioevo. III. Le culture circostanti. 3. Le culture slave. A cura di Mario Capaldo, Roma Salerno ed., 2005, p. 51-74.
 • La Bibbia nella letteratura rutena del primo Seicento. in: Memoria biblica e letteratura. Atti del Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, Terza Sessione – Milano 5-7 settembre 2000. A cura di V. Placella, Universita’ “L’Orientale”, Napoli 2005, p. 439-446.
 • Prospettive di comparatistica nello studio delle letterature slave: Forum, “Studi slavistici” II, 2005, p. 282-284 [anche: azalai.cilea.it/maisl]
 • Cataloghe of Early Printed Books in the Cyrillic Alphabet in the Collection of the National Library, in: Polish Libraries Today, vol. 6: Foreign Collections in Polish Libraries, Warszawa, BN, 2005, p. 118-119.

2006

 • Święty Benedykt w tradycji chrześcijaństwa Zachodu i Wschodu. Wybór i opracowanie A. W. Mikołajczak i A. Naumow. Pod redakcją A. Naumowa i M. Walczak-Mikołajczakowej. Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 2, Gniezno 2006; ISBN 83-922470-4-3
 • Wstęp do encykliki Slavorum Apostoli, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków, WAM, 2006, s. 145-150.
 • Kosovo of Serbs and Albanians, in: Christian Heritage of Kosovo and Metohija – Shared Responsability, Białystok 2006, pp. 3-12; (=Kosowo Serbów i Albańczyków, w: Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa – wspólna odpowiedzialność, Białystok 2006, s. 3-12).
 • Bogorodične ikone i ritualizacija odbrane grada, in: Црквене студије/Church Studies, Niš, 2006, vol. 3, s. 187-198.
 • Strossmayer e il dialogo ecumenico – nel centenario della morte di Josip Juraj Strossmayer, Vescovo di Ðakovo (+15 aprile 1905). Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 14-15 febbraio 2005, a cura di A. Naumow e M. Scarpa, CISB, Venezia 2006 (=I Balcani tra Oriente e Occidente. Collana di Atti congressuali, 1)
 • Święty Mikołaj w Bari jako argument w polemice wyznaniowej, in: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, Wydawnictwo KUL: Lublin 2006, s. 577-589.

2007

 • Franciszek Skoryna z Połocka – życie i pisma. Wybór tekstów, przekład i opracowanie M. Walczak-Mikołajczakowa i A. Naumow. Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 3, Fundacja CEG, Gniezno 2007, pp.232; ISBN 83-923944-0-4 t. 3.

 • Święci południowosłowiańscy w ruskiej tradycji liturgicznej w państwie polsko-litewskim, in: The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, ed. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007, 189-196.
 • Служба св. Милутину, Краљу Бањском – проблеми теологиje и поетикe, in: Манастир Бањска и доба краља Милутина. Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовској Митровици, уред. Д. Бојовић, Центар за црквене студије, Ниш/Филозофски факуктет, Косовска Митровица/Манастир Бањска, 2007, с. 229-236 + abstract: The Divine Service for Holy Milutin, the King of Banjska / Problems of Theology and of Poetics – p. 237]
 • „Nieprzyjaciółmi człowieka są domownicy jego”. Kult św. Wacława w najdawniejszej tradycji cerkiewnosłowiańskiej, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae (Venceslao Durano vulgo Twardzik dicto septuagenario tota philologorum turba gratulans dedicat), red. R. Laskowski i R. Mazurkiewicz, Kraków, Wydawnictwo Lexis, 2007, s.428-434.
 • Руската служба за равноапостолните Методий и Кирил, учители славянски, w: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X в. (=Кирило-Методиевски студии, кн. 17), София 2007, c. 496-504.
 • Ikony w rosyjskiej polityce dawnej i nowej, w: Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej. Pod red. J. Drabiny (ZNUJ XCCXCVII, Studia Religiologica 40), 2007, s. 9-20.

2008

  • Ikony Matki Bożej w obronie grodów, „Orthodoxia. Przegląd Prawosławny” 1 (271), styczeń 2008, s. 19-21.

 • I martiri atoniti del XIX secolo e la loro lotta contro l’assimilazione etnica e religiosa, in: Integrazione, Assimilazione, Esclusione e Reazione Etnica, a cura di G. Giraudo e A. Pavan, ScriptaWeb, Napoli 2008, vol. II, pp. 133-147 , vol. I, p. CXXVI.
 • W poszukiwaniu utraconej tożsamości - nowi męczennicy atoscy (1590-1830), in: Religijna mozaika Bałkanów, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, CEG, Gniezno 2008, s. 43-54.
 • La salvezza viene da Est – una missione universale, „Rezzara Notizie” [Vicenza], anno XXXVIII, n. 4, luglio 2008, p. 1
 • Состояние Православной церкви в эпоху князя K. B. Острожского, http://www.pravoslavye.org.ua:80/index.php?r_type=article&action=fullinfo&id=21028
 • Dall’Illuminismo alla Rinascita: il crescente ruolo di Mosca, in: Storia religiosa di Serbia e Bulgaria. A cura di L. Vaccaro (=Europa Ricerche 13), Ed. ITL-Centro Ambrosiano, [Milano] 2008, pp. 269-290
 • Święty Klemens Rzymski we wczesnym prawosławiu słowiańskim, w: Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski. Red. H. Paprocki ed al., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008, s. 418-430
 • Obrządek słowiański – czy jest i dla kogo?, w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska. G. Szwat-Gyłybowa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Warszawa 2008, s. 265-271.
 • Unikalne święto ku czci św. Konstantyna-Cyryla Filozofa u katolików bułgarskich, w: Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), red. S. Pawłowski SAC, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 307-314 + Summary (The unique feast of St. Constantine (Cyril) the Philosopher celebrated by Bulgarian Catholics), p. 315.
 • [tłum., kom.] List okrężny wojewody kijowskiego, księcia Konstantego (Bazylego) Ostrogskiego do duchowieństwa i wiernych w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, z dnia 24 czerwca 1595 roku, w: Książę Konstanty Bazyli z rodu Ostrogskich 1526-1608. Folder wystawy (Supraśl-Białystok sierpień-wrzesień 2008), Białystok 2008, s. 25-30.
 • Współczesna hymnografka między tradycją a wyzwaniami świata. – In: Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff. A cura di M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina, Firenze, 2008, vol. II, 391-403.

2009

 • Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена. Уред. Драгиша Бојовић, Центар за црквене студије, Ниш 2009, сс. 207. ISBN 978-86-84105-26-6
 • Особености на местната богослужебна традиция в православната книжнина на Полско-литовската държава, Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ 96 (15), 2009, 1-6.
 • Europa benedettina e/o Europa cirillo-metodiana. – In: L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri. Atti del 41° convegno, Gorizia, 22-24 novembre 2007. A cura di C. Alzati, M. Grusovin, S. Tavano. Gorizia, 2009, 433-441.
 • О związkach świętego Stefana Deczańskiego ze św. Mikołajem. – In: Ikonotheka 21, 2008: Tom dedykowany Profesor Barbarze Dąb-Kalinowskiej, Warszawa 2009, 153-169.
 • Апокрифы в книжности Древней Руси – общие положения, in: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek i Ivan Petrov, Łódź 2009, 315-319.
 • Pani Athosu i Jej ruskie włości, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, red. M. Kuczyńska, Gniezno 2009, s. 21-30.
 • Matka Boska Częstochowska jako zbawczyni Rosji, w: Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, Kraków 2009, s. 499-507.
 • I nomi del potere nel mondo slavo. In: Semantiche dell'Impero, Atti del Convegno della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Università Ca' Foscari Venezia, 21.02.2008, 14-15.05.2008, a cura di A. Ferrari, F. Fiorani, F. Passi, B. Ruperti,, ScriptaWeb 2009, p. 45-56, ISBN 978-88-6381-088-2
 • Aneks do: P. Nazaruk, Prawosławne oblicze Italii, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2009: Liturgiczne hymny prawosławne ku czci świętych włoskich (wybór), s. 105-114, Od tłumacza, s. 115-117 (przedruk w „Przegląd Prawosławny” 8 (290), sierpień 2009, s. 30-31) [oraz konsultacja naukowa tomu].

2010

 • Nasze dziedzictwo, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 2(296), luty 2010, s. 22-24.
 • La presenza di sant’Ambrogio nella tradizione slava ortodossa. In: M. Ch. Pesenti e K. Stantschev. Slavica Ambrosiana 1: Sant’Ambrogio e i Santi Cirillo e Metodio. Le radici greco-latine della civiltà scrittoria slava. vol. 1, MILANO: Biblioteca Ambrosiana. Bulzoni ed., 2010, p. 3-17, ISBN/ISSN: 9788878704985
 • Lingua, confessione, cultura: il caso ruteno del Seicento. In: M. Dąbrowska-Partyka. Zrozumieć Słowiańszczyznę. Prace poświęcone profesor Marii Bobrownickiej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 37-45ISBN/ISSN: 9788323329732
 • Confini Est-Ovest: una storia di incontri e di scontri. In: Agostini P., Canteri G., Europa: radici-confini-prospettive, Verona: Casa Editrice Mazziana, 2010, p. 268-281, ISBN/ISSN: 9788885073333
 • Харковският митрополит Никодим като автор на служби. (Принос към историята на съвременното църковнославянско творчество, в: Йовчева М., Добрев И., Турилов А., Трайчев Е. (ред.), Пıние мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, Софийски университет- Богословски факултет/ Изд. център Боян Пенев, София 2010, с. 277-284, ISBN: 978-954-9153-88-0.
 • O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 1985-2010), Białystok, (ISBN 978-83-917747-5-5): Być prawosławnym to ogromny obowiązek, s. 63-67; Nasze dziedzictwo, s. 147-152; Unia religijna jako rozdarcie kultury, s. 337-341; Złączone wiarą i losem, s. 346-348
 • Jedność procesu historycznoliterackiego starszych literatur słowiańskich, w: Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki. Materiały z konferencji naukowej (22-23 marca 2010 roku) zorganizowanej przez Katedrę Slawistyki Instytutu Filologii Polskiej i Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego przy współudziale Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, red. naukowa J. Baluch, O. Pająk, Opole 2010, s. 133-145.

 

W druku:

Białystok, Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach obrzędowych

Kraków, Słowiańskie drukarstwo renesansowe w sławnym mieście weneckim

NYC, Переводы Франциска Скорины в контексте церковнославянского перевода Библии

Ohrid, Церковнославянская служба равноапостольному Науму Охридскому: Index hymnorum

Pisa, Se e come esiste la letteratura slavo-ecclesiastica

Poznań, Ksenofobia i nieufność jako mechanizmy współżycia chrześcijan

Sofia, Нови черковнославянски творби в чест на св. мъч. Людмила

Pubblicazioni di Aleksander Naumow, Professore Ordinario
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica. L'Università Ca' Foscari Venezia

На Растку објављено: 2008-02-05
Датум последње измене: 2011-03-27 23:11:56
 

Пројекат Растко / Пројекат Растко Италија